Růžek
ikonka
Obchodní podmínky portálu Kromeriz.cz

Platné od 1.1.2007

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetového serveru Kroměříž.cz provozovaným společností REAIA consulting s.r.o., Velké náměstí 48, 767 01 Kroměříž, IČ: 25343769, DIČ: CZ 25343769

1) OBECNÁ USTANOVENÍ

 

1.1

Společnost REAIA consulting s.r.o., se sídlem Kroměříž, Velké náměstí 48, PSČ: 767 01, IČ: 25343769 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  oddíl C, vložka 27522 (dále jen "Provozovatel") je mimo jiné provozovatelem internetového serveru dostupného na internetové adrese (URL) http://www.kromeriz.cz (dále jen “Server“. Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochy na Serveru k prezentaci reklamních sdělení a jiných reklamních prvků jako jsou např. reklamní bannery a to v souladu s platnou nabídkou inzertních programů Provozovatele.

1.2

Objednatel prezentace reklamních sdělení či jiných reklamních prvků v Serveru, tj. objednavatel reklamního prvku (dále jen "Objednavatel") je fyzická či právnická osoba, a to buď přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura (na základě závazkového vztahu s Provozovatelem), objednávající reklamní prostor v Serveru.

2) ZADÁVÁNÍ REKLAMY

2.1 Objednávání

Reklamní plocha na Serveru se objednává na základě písemné, faxové nebo e-mailové objednávky – nebo zálohové (pro-forma) faktury objednavatele obsahující veškeré níže zmíněné náležitosti, a to nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem prezentace příslušné reklamní kampaně. Objednávka je pro Provozovatele závazná až poté, co jí potvrdí Objednavateli v termínu do 3 pracovních dnů ode dne jejího přijetí. Nicméně v případě produktů katalogu se stává objednávka závaznou okamžikem jejího přijetí, tedy řádným podpisem Objednavatele a oprávněného zástupce Provozovatele na pro-forma faktuře nebo potvrzením o přijetí objednávky, které odešle Objednavatel emailem nebo faxem Provozovateli. Provozovatel si však v těchto případech vyhrazuje právo na odmítnutí a nerealizování takové objednávky s tím, že je povinen toto oznámit Objednavateli alespoň 1 den před započetím kampaně dle objednávky.

 Objednávka musí obsahovat :

Obchodní firmu či jméno a příjmení či jiný název Objednavatele

IČ Objednavatele
DIČ Objednavatele
Fakturační adresu Objednavatele
Poštovní adresu Objednavatele v případě, že je odlišná od fakturační adresy

Kontakt

Kontaktní osoba
Telefon, fax
E-mail

Inzertní specifikace

Typ inzerce
Kompletní podklady inzerce
Objem (časový) inzerce
Termín reklamní kampaně
Cena

2.2 Práva a povinnosti Objednavatele, Odpovědnost za obsah inzerce

Objednavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku reklamního sdělení umísťovaného na reklamní plochy v Serveru.
Objednavatel objednávky dává Provozovateli současně s dodáním reklamních podkladů (viz. čl 2.4 níže) souhlas s šířením daného reklamního sdělení prostřednictvím Serveru v rámci celosvětové počítačové sítě internet Provozovatelem a dále současně potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k reklamnímu sdělení, které bude umístěno v  Serveru Provozovatele, zejména pak, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení a/nebo k jiným reklamním prvkům a je oprávněným k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví v reklamním sdělení obsažených, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese Objednavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé škody. Na vyžádání Provozovatele je Objednavatel povinen neprodleně průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění Objednavatele vykonávat majetková autorská práva k reklamnímu sdělení.

2.3 Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a/nebo zrušit zveřejnění reklamního sdělení pokud:

1.       nosič reklamního sdělení není v souladu s technickými požadavky Provozovatele,

2.       reklamní sdělení je v rozporu s právními předpisy, zákony České republiky a/nebo mezinárodními smlouvami jimiž je Česká republika vázána,

3.       reklamní sdělení je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožuje veřejný pořádek,

4.       reklamní sdělení svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá oprávněným zájmům Provozovatele,

5.       Objednavatel je v prodlení s uhrazením ceny za zpracování /nebo zveřejnění reklamních sdělení umístěných v Serveru Provozovatele.

V případě výskytu jakékoli skutečnosti, opravňující Provozovatele odmítnout zveřejnění reklamního sdělení a/nebo opravňující takové reklamní sdělení pozastavit či ukončit, bude Provozovatel o tomto informovat Objednavatele bez zbytečného prodlení.

Provozovatel se zavazuje na základě předložených konkrétních objednávek a v rámci kapacitních možností svého Serveru realizovat konkrétní objednávky na inzerci pro jednotlivé Objednavatele.

2.4 Reklamní podklady

Veškeré reklamní podklady a další náležitosti reklamního sdělení či reklamních prvků, které mají být prezentovány na Serveru v souladu s objednávkou Objednavatele, musí Objednavatel poskytnout Provozovateli nejpozději 3 pracovní dny před datem počátku reklamní kampaně. Grafické reklamní prvky přijímané Provozovatelem pro internetovou reklamu jsou zejména reklamní bannery a reklamní tlačítka, které musí mimo jiné splňovat především rozměrové a technické podmínky nabídky inzertních programů.

- Bannery a jiné kreativní reklamní prvky musí být ve správné datové velikosti a správném rozměru odpovídající objednávce v návaznosti na platnou nabídku reklamních ploch a platný ceník Provozovatele.

- GIF bannery musí obsahovat cílové URL, na které má být po kliknutí na GIF banner uživatel přesměrován (adresa ve formě http://). Alt text. 

V případě, že reklamní sdělení nesplňují výše uvedená kriteria, Provozovatel není povinen je přijmout a neručí za řádné zveřejnění.

Oznámení skutečnosti o nevhodnosti reklamních sdělení či jiných reklamních prvků z jakéhokoliv z výše zmíněného důvodu oznámí Provozovatel Objednavateli nejpozději do jednoho pracovního dne ode dne přijetí takových reklamních sdělení či jiných reklamních prvků.

2.5 Změny v reklamních kampaních

Veškeré podklady ke změně v již objednané a Provozovatelem potvrzené reklamní kampani musí Objednavatel poskytnout nejpozději jeden pracovní den před datem zamýšlené změny. V případě, že Objednavatel tak neučiní, Provozovatel neodpovídá za včasnou změnu objednávky. Změna objednávky, v případě že změněná kampaň není v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, pak bude realizována v nejbližším možném termínu.

3) FINANČNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena

Cena je kalkulována na základě platných ceníků Provozovatele

3.2 Fakturace a platební podmínky

Provozovatel je oprávněn žádat zálohu z ceny nebo platbu předem. Příslušná částka musí být připsána na účet Provozovatele nejpozději jeden (1) pracovní den před zahájením příslušné reklamní kampaně. V případě, že platba nebude na účet Provozovatele připsána řádně a včas, není Provozovatel povinen kampaň realizovat. Daňové doklady (faktury) se vystavují do 15 dnů po skončení reklamní kampaně, případně do 15 dnů po konci kalendářního měsíce. Pokud reklamní kampaň probíhá v několika měsících, jsou na konci každého měsíce vystaveny dílčí faktury na poměrnou část kampaně. Obvyklá doba splatnosti faktur je 14 dní. V případě prodlení s jejich úhradou je Provozovatel oprávněn účtovat Objednavateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.

3.3 Storno podmínky

V případě, že si Objednavatel přeje zrušit již potvrzenou objednávku, je povinen informovat písemně Provozovatele nejpozději 7 pracovních dní před datem plánovaného/objednaného dne započetí reklamní kampaně. V pozdějším termínu budou objednateli účtovány storno poplatky:

1.       při zrušení objednávky do 5 pracovních dnů před datem plánovaného/objednaného dne započetí činí poplatek 30 % z ceny objednané kampaně,

2.       při zrušení objednávky do 2 pracovních dnů před datem plánovaného/objednaného dne započetí činí poplatek 50 % z ceny objednané kampaně,

3.       při zrušení objednávky v období kratším než 2 pracovní dny do data plánovaného/objednaného dne započetí činí poplatek 70 % z ceny objednané kampaně,

4.       při zrušení objednávky u již probíhající reklamní kampaně činí poplatek 100 % z ceny objednané kampaně a Provozovatel tedy ani poměrnou část za objednanou reklamní kampaň Objednavatel nevrací.

5) REKLAMACE

5.1

V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu, a to zejména ve formě jiné reklamní kampaně nebo slevu z ceny.

5.2.

Volba mezi nároky uvedenými výše záleží Objednavatel jen jestliže ji oznámí Provozovateli ve včas zaslaném písemném oznámení o vadách. Uplatněný nárok pak není Objednavatel oprávněn měnit bez souhlasu Provozovatele.

5.3

Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dnů ode dne, kdy Objednavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení, nejpozději však v poslední den dané kampaně.

5.4

Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost jeho služeb, které se týkají potvrzené objednávky Objednavatel, po dobu delší než 6 hodin v průběhu kalendářního dne. Toto se nevztahuje na časový interval, ve kterém jsou reklamní sdělení Objednavatel automaticky zobrazována reklamním systémem podle objednaného objemu inzerce.

5.5

Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti serveru Provozovatele.

5.6

Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu. Závazek splatnosti je tak omezen pouze na tu poměrnou část plnění, na kterou není uplatňována oprávněná reklamace.

5.7

Námitky vůči vystaveným fakturám, které by ve svém důsledku měly za následek omezení pohledávky Provozovatele vůči Objednavatel, je povinen Objednavatel uplatnit do 7 dnů po doručení faktury písemně u Provozovatele.

6) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1

Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace, získané v rámci spolupráce, jakékoli třetí osobě.

6.2.

Objednavatel zcela odpovídá za obsah veškerých jím dodávaných reklamních sdělení či jiných reklamních prvků a jejich soulad s platnými právními předpisy či dobrými mravy. V případě, že dodaná reklamní sdělení či reklamní prvky Objednavatel dodané nebudou v takovémto souladu, odpovídá potom Objednavatel Provozovateli za veškerou způsobenou škodu.

6.3.

Dohody, které se odchylují od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou.

6.4.

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Objednavatel a Provozovatelem (respektive jsou nedílnou součástí potvrzené objednávky). V případě sporů mezi obsahem smlouvy a Obchodními podmínkami, má vždy přednostní právo smlouva.

6.5.

Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou mimo jiné i veškeré odkazy ve formě tzv. prokliků v textu těchto Obchodních podmínek.

6.6.

Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky.

6.7.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli a to i bez předchozího upozornění změnit.

6.8.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2007

7) KONTAKT

REAIA consulting s.r.o., Velké náměstí 48, 767 01 Kroměříž

tel.: +420 573 336 936
fax: +420 573 336 936
e-mail: redakce@kromeriz.cz
 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyto informace byly vytištěny z portálu Kroměříž.cz [www.kromeriz.cz] – průvodce městem i regionem.
Veškerý obsah je chráněn autorským zákonem a jeho zneužití pro jiné než osobní účely je postižitelné dle Zákona Autorského a pozdějších předpisů.

© 2006, Kroměříž.cz

 
 
 
Ubytovámí
Ubytování ve městě

Music club TABU

Jediný DESIGN CLUB v Kroměříži. GOOD DRINKS - GOOD FRIENDS - GOOD MUSIC - 80. a 90. ...

Restaurace ikona
Restaurace

BOWLING BAR SCÉNA

V podpalubí Kulturního domu v Kroměříži BOWLING BAR SCÉNA v námořnickém stylu. Přip...

Pamětihodnosti ikona
Pamětihodnosti

Arcibiskupský zámek

Renesanční stavba, na jejímž místě stálo hradisko patrně již v době Velkomoravské říš...

Kostel P. Marie

Barokní kostel Nanebevzetí Bl. Panny Marie na Riegrově nám. si dochoval raně středově...

Biskupská mincovna

Biskupská mincovna ze 17. století byla po 200let místem ražby mincí a medailí olomouc...

Muzeum Kroměřížska

Muzeum Kroměřížska má své sídlo v Kroměříži, ale spravuje také Zámek Chropyně, Muzeum...

 
 
 

Inet objednávání - MěÚ Kroměříž

Elektronické rezervace, systém WebCall...

Televizní program

Přehled reportáží, pořadů a jejich obsahy.

Městský úřad v Kroměříži

Potřebuji vyřídit na MěÚ v Kroměříži...

inzerce

Zápis firem do katalogu

Kroměříž.cz nabízí firmám: propagaci Vaší značky, produktů či služeb, způsob zviditelnění Vaší firmy, informace pro stávající i případné klienty o Vaší nabídce, výrobcích či službách firmy, inzerci na internetu, efektivní formy propagace za příznivé ceny. Napište nám na redakce@kromeriz.cz ...


Důležitá telefoní čísla

 

Užitečné odkazy na internetu

Policie ČR, Městská policie
573 331 153, 573 321 156
 
Počasí
TAXI
573 341 020, 777 686 858
 
Mapy
MÚ Kromeríž
573 321 111
 
Jízdní řády
Infocentrum regionu
573 331 473, 573 334 191
 
Rezervace ubytování
Rychlá lékarská pomoc, LSPP
155, 573 322 580, 573 322 263
 
Kulturní přehledy

Služba a provozovatel:

Kroměříž.cz, Copyright © 1997 - 2007.
Reaia s. r. o., Inetrans, Poski.com
Informace o serveru Kroměříž.cz

Vstup pro inzerenty

Zadejte své přihlašovací jméno a heslo.
V případě, že jste osobní údaje zapomněli,
kontaktujte technickou podporu.
OK
růžek levý růžek pravý